Node Flagship

directions_run

พลังชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนนตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

จัดเวทีทำข้อตกลงกับผู้ประกอบการซื้อขี้ยางและผู้เลี้ยงสัตว์

จัดเวทีทำข้อตกลงกับผู้ประกอบการซื้อขี้ยางและผู้เลี้ยงสัตว์

26 กันยายน 2564
รัยฮาน กีไรรัยฮาน กีไร
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จัดเวที่ประชาคมเพื่อกำหนดข้อตกลงร่วมกัน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกิดข้อกำหนดข้อตกลงร่วมกันระดับตำบลจำนวน 11 ข้อ
ผู้เข้าร่วมประชาคม จำนวน 50 คน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 lock_open