เครือข่ายคนสร้างสุข / คนใต้สร้างสุข

เวทีติดตามและประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา ARE ครั้งที่ 2

เวทีติดตามและประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา ARE ครั้งที่ 2

  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  • รับฟังความคืบหน้าการนำเสนอผลลัพธ์ตามบันไดผลลัพธ์ ของแต่ละโครงการย่อย ที่ได้ดำเนินงานที่ผ่านมา
  • มีการแบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางและแผนการพัฒนา Model ตามประเด็นสู่การขยายผลในระดับจังหวัด
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  • ได้ร่วมรับฟังความคืบหน้าการนำเสนอผลลัพธ์ตามบันไดผลลัพธ์ ของแต่ละโครงการย่อย ที่ได้ดำเนินงานที่ผ่านมา
  • มีการแบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม ได้รับการแลกเปลี่ยนแนวทางและแผนการพัฒนา Model ตามประเด็นสู่การขยายผลในระดับจังหวัด
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00