โครงการ ส่งเสริมปลูกผักปลอดภัยสู่สุขภาพชุมชนบ้านตาราแดะ

1.3) ประชุมสมาชิก ครั้งที่ 3 เพื่อถอดบทเรียน สรุปข้อมูลและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ

1.3) ประชุมสมาชิก ครั้งที่ 3 เพื่อถอดบทเรียน สรุปข้อมูลและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ

10 กันยายน 2563
ชุมชนบ้านตาราแดะ 63-00175-0002ชุมชนบ้านตาราแดะ 63-00175-0002
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

วันที่ 10 ก.ย. 63  เวลา 09.00 น. ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านตาราแดะ ต.บันนังสาเรง อ.เมือง จ.ยะลา ได้จัดเวทีประชุมสมาชิก ครั้งที่ 3 เพื่อถอดบทเรียน สรุปข้อมูลและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ ฯ โดยมี นายมะซารี ดอเลาะแซ ประธานกลุ่มเกษตรกรปลูกผักบ้านตาราแดะ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สภาเกษตรจังหวัด ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกกลุ่มเกษตรกร ได้ร่วมถอดบทเรียน การดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมาตามบันไดผลลัพธ์ของโครงการฯ
1.ประชุมสมาชิกกลุ่มและผู้ประสานงาน ครั้งที่ 1 2.ประชุมสมาชิกกลุ่มและผู้ประสานงาน ครั้งที่ 2 3.กิจกรรมที่ 2 สำรวจแปลงเพื่อจัดทำข้อมูลพื้นฐาน ว่ากลุ่มสมาชิกได้ดำเนินกิจกรรมอะไรบ้าง ตามผลลัพธ์ และตัวชีวัด ซึ่งทางกลุ่มได้ดำเนินกิจกรรมตามเป้าหมายของโครงการไปเรียบร้อยแล้ว

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลลัพธ์ที่ได้รับ
1.ได้ข้อมูลสำรวจแปลงผักจัดทำข้อมูลพื้นฐาน ปลูกผักอะไรบ้าง ปัญหา/อุปสรรค ความรู้ด้านการทำเกษตร 2.ประกาศคณะกรรมการ คณะทำงาน โครงการปลูกผักปลอดภัยสู่สุขภาพชุมชนบ้านตาราแดะ  ซึ่งมีกลุ่มสมาชิก จำนวน 40 คน 3.การวางแผนการผลิตพืชของเกษตรกรในช่วงฤดูฝน ได้ระบุการเพาะปลูกถั่วลิสง เป็นพืชเหมาะสมกับช่วงฤดูฝน โดยจะใช้พื้นกลางจำนวน 4 ไร่ นำร่องของกลุ่มสมาชิก 4.สมาชิกกลุ่มเกษตรกรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ต่างๆ มาปรับใช้ในกลุ่มได้ และทำให้กลุ่มเกษตรกร มีความสามัคคี สร้างความเข้มแข็ง มากยิ่งขึ้น

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 3,900.00 0.00 3,900.00