(อสม.สะเอะ) พัฒนาพื้นที่ต้นแบบลดอุบัติเหตุทางถนนระดับตำบล โดยกระบวนการมีส่วนร่วมตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

ปฐมนิเทศและทำสัญญาโครงการ

ปฐมนิเทศและทำสัญญาโครงการ

18 พฤศจิกายน 2563
yasruldin 63-00175-0005yasruldin 63-00175-0005
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ปฐมนิเทศผู้รับผิดชอบดุแลโครงการ และทำสัญญาการดำเนินโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ทางชมรมอสม.ตำบลสะเอะได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการลดอุบัติเหตุทางถนน จำนวน100,000 บาทจาก สสส.(สำนัก 6)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00