Node Flagship

เวทีพัฒนาศักยภาพการรายงานผลลัพธ์ของโครงการย่อย

เวทีพัฒนาศักยภาพการรายงานผลลัพธ์ของโครงการย่อย

6 กรกฎาคม 2563
ajirapa 63-00-0160-0016ajirapa 63-00-0160-0016
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ฝึกการใช้งานโปรมแกรม รายงานผล - เพิ่มกิจกรรม - บันทึกกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบโครงการ สามารถเพิ่ม ได้ เพิ่มกิจกรรมได้ 3 กิจกรรม ได้ฝึกบันทึกกิจกรรมจำนวน 2 กิจกรรม

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 400.00 lock_open