Node Flagship

ทบทวนบันไดผลลัพธ์และออกแบบเก็บข้อมูลของโครงการย่อยฯ

ทบทวนบันไดผลลัพธ์และออกแบบเก็บข้อมูลของโครงการย่อยฯ

15 สิงหาคม 2563
pattamawatee 63-00-0160-0016pattamawatee 63-00-0160-0016
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จัดทบทวนบันไดผลลัพธ์และออกแบบเก็บข้อมูลของโครงการย่อยฯ โดยวิทยากรได้อธิบายการทบทวนบันไดผลลัพธ์ของโครงการอย่างละเอียดเพื่อนำไปปรับแก้โครงการรวมทั้งออกแบบเก็บข้อมูลโครงการ เพื่อให้โครงการเกิดผลสัมฤทธิ์

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ทำให้เข้าใจบันไดผลลัพธ์และการออกแบบเก็บข้อมูลของโครงการย่อยฯมากขึ้นและสามารถปรับใช้กับโครงการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 400.00 lock_open