Node Flagship

ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่1

ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่1

23 กรกฎาคม 2563
pattamawatee 63-00-0160-0016pattamawatee 63-00-0160-0016
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงโครงการกรงปินังถนนปลอดภัยห่างไกลอุบัติเหตุ และมอบหมายหน้าที่แก่คณะทำงานตามความสามารถเพื่อการดำเนินโครงการที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะทำงานได้รับมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินโครงการตามความสามารถของคณะทำงาน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 1,950.00 1,000.00 500.00 0.00 3,450.00 lock_open