Node Flagship

กิจกรรมเวทีพิจารณายกร่างตารางข้อมูลผลลัพธ์เชิงประเด็นยุทธศาสตร์ จังหวัดยะลา

กิจกรรมเวทีพิจารณายกร่างตารางข้อมูลผลลัพธ์เชิงประเด็นยุทธศาสตร์ จังหวัดยะลา

20 สิงหาคม 2563
pattamawatee 63-00-0160-0016pattamawatee 63-00-0160-0016
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จัดกิจกรรมเวทีประชุมพิจารณายกร่างตารางข้อมูลผลลัพธ์เชิงประเด็นยุทธศาสตร์ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มอบหมายให้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา (นายนิมะ มะกาเจ) เป็นประธาน และมีภาคีขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ รวมถึงผู้รับผิดชอบโครงการย่อยฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จำนวน 60 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  • กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกันจำนวน 60 คน
  • ภาคีขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ทุกหน่วยงาน/ภาคี เข้าร่วมเป็นอย่างดี ครบถ้วนทั้ง10ภาคีหลัก และเข้าใจและรับทราบ/ชัดเจนในรูปแบบและหลักการการดำเนินงานร่วมของกน่วยจัดกาี
  • โครงการย่อยฯได้มีการนำเสนอความสำเร็จของกิจกรรม ให้กับประธานและภาคีขับเคลื่อนฯรวมถึงที่ประชุมได้รับทราบ
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 lock_open