Node Flagship

ปฐมนิเทศโครงการกรงปินังถนนปลอดภัยห่างไกลอุบัติเหตุ

ปฐมนิเทศโครงการกรงปินังถนนปลอดภัยห่างไกลอุบัติเหตุ

3 มิถุนายน 2563
pattamawatee 63-00-0160-0016pattamawatee 63-00-0160-0016
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • ชี้แจงรายละเอียดโครงการ
 • เซ็นสัญญาโครงการย่อยฯ
 • แนะนำโปรแกรมคีย์ข้อมูลHappy network
 • แนะนำรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินโครงการย่อยฯ
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • รับทราบถึงรายละเอียดโครงการ
 • ทำสัญญาโครงการย่อยฯเรียบร้อย
 • รับทราบถึงการบันทึกข้อมูลลงโปรแกรมคีย์ข้อมูลHappy network
 • รับทราบรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินโครงการย่อยฯ
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 600.00 lock_open