Node Flagship

ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่2

ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่2

19 กันยายน 2563
pattamawatee 63-00-0160-0016pattamawatee 63-00-0160-0016
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • ติดตาม ประเมิน และพัฒนา ARE โดยมีPMและพี่เลี้ยงมาสังเกตการณ์และให้คำแนะนำ
 • พี่เลี้ยงติดตามความก้าวหน้าของโครงการ
 • พี่เลี้ยงให้คำแนะนำเกี่ยวกับการวางแผนกิจกรรม
 • พี่เลี้ยงให้คำแนะนำเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้คำแนะนำเกี่ยวกับการวางแผนกิจกรรม
 • ได้คำแนะนำเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 1,950.00 0.00 500.00 0.00 2,450.00 lock_open