Node Flagship

ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่3

ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่3

3 ตุลาคม 2563
pattamawatee 63-00-0160-0016pattamawatee 63-00-0160-0016
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-วางแผนการดำเนินงาน โดยกำหนดวันเวลาทำประชาคม และกลุ่มเป้าหมาย -กำหนดจุดเสี่ยง -จัดทำ แบบสอบถาม เพื่อเก็บข้อมูล -ประชาสัมพันธ์โครงการ -จัดทำเพจของโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-กำหนดวันเวลาทำประชาคม เป็นที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา09.00-12.00น. ณ โรงพยาบาลกรงปินังโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ จิตอาสาในพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยง 18 คน กำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้ติดตามในพื้นที่ 10 คน ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น(EMR) 9 คน อสม. 25 คน และชมรมเยาวชนในพื้นที่ 20 คน -กำหนดจุดเสี่ยง -จัดทำ แบบสอบถาม เพื่อเก็บข้อมูล -ประชาสัมพันธ์โครงการ -จัดทำเพจของโครงการ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 1,950.00 0.00 500.00 0.00 2,450.00 lock_open