Node Flagship

ประชาคมโครงการกรงปินังปลอดภัย ห่างไกลอุบัติเหตุ

ประชาคมโครงการกรงปินังปลอดภัย ห่างไกลอุบัติเหตุ

13 ตุลาคม 2563
pattamawatee 63-00-0160-0016pattamawatee 63-00-0160-0016
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เวทีประชาคมระดมความเห็น และกติกาชุมชนในการลดอุบัติเหตุ -มีข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยง จุดเสี่ยง และสิ่งแวดล้อมเสี่ยงของชุมชน -มีการกำหนดกติกาชุมชนร่วมกัน -มีแผนRTI

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เวทีประชาคมระดมความเห็น และกติกาชุมชนในการลดอุบัติเหตุ -มีข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยงทั้งหมด14พฤติกรรม จุดเสี่ยงทั้งหมด12จุด และสิ่งแวดล้อมเสี่ยงของชุมชนทั้งหมด9จุด -มีการกำหนดกติกาชุมชนร่วมกัน แบ่งเป็น2ระยะ -มีแผนRTI คือ ประชาสัมพันธ์รณรงค์จุดเสี่ยง จัดอบรมนักเรียน/ผู้ใช้ถนน2ชั่วโมง จำนวน200คน แบ่งเป็น2รุ่น จัดอบรมแกนนำอสม./เยาวชน สื่อสารอุบัติเหตุทางดิจิทัล10คน ณ สถานที่ราชการ1วัน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 10,400.00 1,000.00 1,500.00 0.00 12,900.00 lock_open