Node Flagship

เวทีสังเคราะห์และสกัดบทเรียนโครงการย่อยฯ ระดับหน่วยจัดการฯ

เวทีสังเคราะห์และสกัดบทเรียนโครงการย่อยฯ ระดับหน่วยจัดการฯ

24 มีนาคม 2564
pattamawatee 63-00-0160-0016pattamawatee 63-00-0160-0016
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

หน่วยจัดการระดับที่มีจุดเน้นสำคัญจังหวัดยะลา โดยตัวแทนทีมหน่วยจัดการ นายประพันธ์ สีสุข นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสจ.ยะลา (PM) ร่วมกับทีมพี่เลี้ยง และทีมหน่วยจัดการฯ กำหนดจัดเวทีสังเคราะห์และสกัดบทเรียนจากโครงการย่อยฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้แทนภาคีขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระดับจังหวัดยะลา โดยกระบวนการนำเข้าข้อมูลวัตถุประสงค์ และแบ่งกลุ่มย่อยตามประเด็นยุทธศาสตร์2เรื่อง ได้แก่ การลดอุบัติเหตุบนท้องถนน และผักปลอดภัย ซึ่งโจทย์ของเวทีสังเคราะห์และสกัดบทเรียนฯ ได้กำหนดแผนไว้คร่าวๆแล้ว คือมีหัวข้อคำถามเพื่อให้ได้ข้อมูลทั้งหมดอีก 10 หัวข้อ โดยจะแบ่งกลุ่มย่อยตามประเด็นยุทธศาสตร์ สังเคราะห์และสกัดบทเรียนจากโครงการย่อยฯ นำเสนอผลเป็นรายประเด็นยุทธศาสตร์โดย PMประเด็นยุทธศาสตร์ และสรุปผลลัพธ์ภาพรวมกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-ได้ชุดข้อมูลการสังเคราะห์และสกัดบทเรียน (ภาพรวม) ของประเด็นยุทธฯ -ได้สัมพันธภาพความใกล้ชิดเป็นภาคีร่วมกัน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 lock_open