Node Flagship

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์สายด่วน1669 และป้ายเตือนระวังสัตว์เลี้ยงข้ามถนน

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์สายด่วน1669 และป้ายเตือนระวังสัตว์เลี้ยงข้ามถนน

24 ธันวาคม 2563
pattamawatee 63-00-0160-0016pattamawatee 63-00-0160-0016
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์สายด่วน1669 จำนวน 4 ป้าย บริเวณจุดเสี่ยง 4 จุด ดังนี้ -ป้ายที่1 ติดตั้งบริเวณทางเข้าโรงพยาบาลกรงปินัง -ป้ายที่2 ติดตั้งบริเวณโค้งบ้านลือมุ ม.8 ต.กรงปินัง -ป้ายที่3 ติดตั้งบริเวณจุดU-turn มาโรงพยาบาล
-ป้ายที่4 ติดตั้งบริเวณจุดตรวจชคต.บราแง ติดตั้งป้ายเตือนระวังสัตว์เลี้ยงข้ามถนน จำนวน 2 ป้าย บริเวณจุดเสี่ยง 2 จุด ดังนี้ -ป้ายที่1 ติดตั้งบริเวณจุดU-turn บราแง -ป้ายที่2 ติดตั้งบริเวณหน้าอบต.กรงปินัง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้ติดป้ายเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนให้ตระถึงความปลอดภัยในการขับขี่ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงดังกล่าว

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open