Node Flagship

สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมก่อนและหลังกิจกรรมทางpaperและทางโทรศัพท์ Smartphone google form

สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมก่อนและหลังกิจกรรมทางpaperและทางโทรศัพท์ Smartphone google form

5 ตุลาคม 2563
pattamawatee 63-00-0160-0016pattamawatee 63-00-0160-0016
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-ประชาสัมพันธ์โครงการ -ตอบแบบสอบถามในรูปแบบpaperและgoogle form
-สรุปแบบสอบถาม -วิเคราะห์ข้อมูล

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-มีข้อมูลRTI -มีแผนพัฒนาRTI -ได้ข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยงจากผู้ใช้รถใช้ถนน -ได้ข้อมูลจุดเสี่ยงจากผู้ใช้รถใช้ถนน -ได้ข้อมูลสิ่งแวดล้อมเสี่ยงจากผู้ใช้รถใช้ถนน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
4,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 5,000.00 lock_open