Node Flagship

อบรมนักเรียนผู้ใช้ถนน 2 รุ่น

อบรมนักเรียนผู้ใช้ถนน 2 รุ่น

1 กุมภาพันธ์ 2564
pattamawatee 63-00-0160-0016pattamawatee 63-00-0160-0016
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จัดอบรมนักเรียนและผู้ใช้รถใช้ถนนจำนวน200คน แบ่งเป็น2รุ่น รุ่นละ100คน ซึ่งรุ่นที่1 ได้จัดอบรมขึ้นในวันที่1กุมภาพันธ์2564 และรุ่นที่2 ได้จัดอบรมขึ้นในวันที่2กุมภาพันธ์2564 โดยเนื้อหาการอบรมจะประกอบไปด้วยกฎหมายจราจรและเครื่องหมายสัญลักษณ์เบื้องต้นที่ผู้ใช้รถใช้ถนนควรรู้ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเจอผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร อธิบายเกี่ยวกับจุดเสี่ยง สิ่งแวดล้อมเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงเพื่อให้ตระหนักในการขับขี่

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรและเครื่องหมายสัญลักษณ์เบื้องต้นที่ผู้ใช้รถใช้ถนน -ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเจอผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร -ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับจุดเสี่ยง สิ่งแวดล้อมเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงและตระหนักในการขับขี่

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
4,000.00 0.00 26,000.00 0.00 3,000.00 0.00 33,000.00 lock_open