Node Flagship

สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมก่อนและหลังกิจกรรมทางpaperและทางโทรศัพท์Smartphone google form

สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมก่อนและหลังกิจกรรมทางpaperและทางโทรศัพท์Smartphone google form

5 ตุลาคม 2563
pattamawatee 63-00-0160-0016pattamawatee 63-00-0160-0016
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-ประชาสัมประชาสัมพันธ์ -ตอบแบบสอบถามในรูปแบบpaperและgoogle form -สรุปแบบสอบถาม -วิเคราะห์ข้อมูล

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-ประชาสัมประชาสัมพันธ์ -ตอบแบบสอบถามในรูปแบบpaperและgoogle form -สรุปแบบสอบถาม -วิเคราะห์ข้อมูล

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 lock_open