Node Flagship

แบบประเมินผลการดำเนินงาน (Performance/Product Evaluation)

 เป้าประสงค์หรือวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด(Indicator)สถานการณ์เป้าหมายผลผลิต
(Output)
ผลลัพธ์
(Outcome)
ผลกระทบ
(Impact)
อธิบายข้อสังเกตที่สำคัญ
1 เกิดกลไกการลดอุบัติเหตุทางถนนระดับชุมชน
ตัวชี้วัด : ผลลัพธ์ที่ 1เกิดกลไกการลดอุบัติเหตุทางถนนระดับชุมชน ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.1มีคณะทำงานชุมชน ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.2มีข้อมูล RTI ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.3มีแผนพัฒนา RTI ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.4มีการสำรวจพฤติกรรม/จุดเสี่ยง ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.5มีกติกาชุมชน ผลลัพธ์ที่ 2กลไกขับเคลื่อนงานตามแผนลดอุบัติเหตุ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 2.1มีรายงานความก้าวหน้า ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 2.2 พฤติกรรมเสี่ยงถูกแก้ 2 เรื่อง ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 2.3 จุดเสี่ยงถูกจัดการ 2 จุด ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 2.4สิ่งแวดล้อมเสี่ยงถูกจัดการ 2 เรื่อง
0.00 0.00

 

 

 

2 การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในพื้นที่เป้าหมายลดลง
ตัวชี้วัด : ผลลัพธ์ที่ 3 ลดอัตราการเกิด บาดเจ็บ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 3.1อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ลดลงร้อยละ 10 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 3.2จำนวนการเกิดอุบัติเหตุลดลงร้อยละ 50 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 3.3พฤติกรรมเสี่ยงสำคัญ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ร้อยละ 50
0.00