Node Flagship

ร่วมเวทีประเมินเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาระดับหน่วยจัดการ (ARE-Node) ครั้งที่ 2

16 กุมภาพันธ์ 2564
pattamawatee 63-00-0160-0016pattamawatee 63-00-0160-0016
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน เรียนรู้และปรับปรุงแก้ไขก่อนสิ้นสุดโครงการ เพื่อการขยายผลโมเดลในหน่วยงานหลักหรือภาคียุทธศาสตร์ระดับจังหวัดให้เกิดผลสำเร็จต่อไป

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกิดการเรียนรู้และพัฒนาการดำเนินงาน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 400.00 lock_open

ร่วมเวทีประเมินเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาระดับหน่วยจัดการ (ARE-Node) ครั้งที่ 2

16 กุมภาพันธ์ 2564
pattamawatee 63-00-0160-0016pattamawatee 63-00-0160-0016
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน เรียนรู้และปรับปรุงแก้ไขก่อนสิ้นสุดโครงการ เพื่อการขยายผลโมเดลในหน่วยงานหลักหรือภาคียุทธศาสตร์ระดับจังหวัดให้เกิดผลสำเร็จต่อไป

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกิดการเรียนรู้และพัฒนาการดำเนินงาน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 400.00 lock_open

ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่5 และถอดบทเรียนโครงการ

11 เมษายน 2564
pattamawatee 63-00-0160-0016pattamawatee 63-00-0160-0016
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-สรุปผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ -ถอดบทเรียนโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-สรุปผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ -ถอดบทเรียนโครงการ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 1,950.00 0.00 500.00 0.00 2,450.00 lock_open

สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมก่อนและหลังกิจกรรมทางpaperและทางโทรศัพท์Smartphone google form

5 ตุลาคม 2563
pattamawatee 63-00-0160-0016pattamawatee 63-00-0160-0016
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-ประชาสัมประชาสัมพันธ์ -ตอบแบบสอบถามในรูปแบบpaperและgoogle form -สรุปแบบสอบถาม -วิเคราะห์ข้อมูล

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-ประชาสัมประชาสัมพันธ์ -ตอบแบบสอบถามในรูปแบบpaperและgoogle form -สรุปแบบสอบถาม -วิเคราะห์ข้อมูล

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 lock_open

ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่4

3 มีนาคม 2564
pattamawatee 63-00-0160-0016pattamawatee 63-00-0160-0016
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-ชี้แจ้งปัญหาและความคืบหน้าการดำเนินโครงการแก่คณะทำงาน -ลำดับขั้นตอนและดำเนินโครงการขั้นต่อไป

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-ทราบถึงปัญหาและความคืบหน้าการดำเนินโครงการ -ดำเนินตามลำดับขั้นตอนดำเนินโครงการต่อไป

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 1,950.00 0.00 500.00 0.00 2,450.00 lock_open

อบรมนักเรียนผู้ใช้ถนน 2 รุ่น

1 กุมภาพันธ์ 2564
pattamawatee 63-00-0160-0016pattamawatee 63-00-0160-0016
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จัดอบรมนักเรียนและผู้ใช้รถใช้ถนนจำนวน200คน แบ่งเป็น2รุ่น รุ่นละ100คน ซึ่งรุ่นที่1 ได้จัดอบรมขึ้นในวันที่1กุมภาพันธ์2564 และรุ่นที่2 ได้จัดอบรมขึ้นในวันที่2กุมภาพันธ์2564 โดยเนื้อหาการอบรมจะประกอบไปด้วยกฎหมายจราจรและเครื่องหมายสัญลักษณ์เบื้องต้นที่ผู้ใช้รถใช้ถนนควรรู้ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเจอผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร อธิบายเกี่ยวกับจุดเสี่ยง สิ่งแวดล้อมเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงเพื่อให้ตระหนักในการขับขี่

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรและเครื่องหมายสัญลักษณ์เบื้องต้นที่ผู้ใช้รถใช้ถนน -ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเจอผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร -ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับจุดเสี่ยง สิ่งแวดล้อมเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงและตระหนักในการขับขี่

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
4,000.00 0.00 26,000.00 0.00 3,000.00 0.00 33,000.00 lock_open

สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมก่อนและหลังกิจกรรมทางpaperและทางโทรศัพท์ Smartphone google form

5 ตุลาคม 2563
pattamawatee 63-00-0160-0016pattamawatee 63-00-0160-0016
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-ประชาสัมพันธ์โครงการ -ตอบแบบสอบถามในรูปแบบpaperและgoogle form
-สรุปแบบสอบถาม -วิเคราะห์ข้อมูล

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-มีข้อมูลRTI -มีแผนพัฒนาRTI -ได้ข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยงจากผู้ใช้รถใช้ถนน -ได้ข้อมูลจุดเสี่ยงจากผู้ใช้รถใช้ถนน -ได้ข้อมูลสิ่งแวดล้อมเสี่ยงจากผู้ใช้รถใช้ถนน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
4,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 5,000.00 lock_open

อบรมแกนนำสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางดิจิตัล

20 มกราคม 2564
pattamawatee 63-00-0160-0016pattamawatee 63-00-0160-0016
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-ลงทะเบียน -อบรมแกนนำสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางดิจิทัล (มีช่วงพักเบรค รับประทานอาหารว่าง) -พักรับประทานอาหารกลางวัน -อบรมแกนนำสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางดิจิทัล(ต่อ) (มีช่วงพักเบรค รับประทานอาหารว่าง) -สรุปผลการดำเนินงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

อบรมแกนนำสื่อสารประชาสัมพันธ์ได้รับความรู้จากวิทยากรในด้านการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางดิจิทัล

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,000.00 0.00 3,560.00 0.00 500.00 0.00 6,060.00 lock_open

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์สายด่วน1669 และป้ายเตือนระวังสัตว์เลี้ยงข้ามถนน

24 ธันวาคม 2563
pattamawatee 63-00-0160-0016pattamawatee 63-00-0160-0016
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์สายด่วน1669 จำนวน 4 ป้าย บริเวณจุดเสี่ยง 4 จุด ดังนี้ -ป้ายที่1 ติดตั้งบริเวณทางเข้าโรงพยาบาลกรงปินัง -ป้ายที่2 ติดตั้งบริเวณโค้งบ้านลือมุ ม.8 ต.กรงปินัง -ป้ายที่3 ติดตั้งบริเวณจุดU-turn มาโรงพยาบาล
-ป้ายที่4 ติดตั้งบริเวณจุดตรวจชคต.บราแง ติดตั้งป้ายเตือนระวังสัตว์เลี้ยงข้ามถนน จำนวน 2 ป้าย บริเวณจุดเสี่ยง 2 จุด ดังนี้ -ป้ายที่1 ติดตั้งบริเวณจุดU-turn บราแง -ป้ายที่2 ติดตั้งบริเวณหน้าอบต.กรงปินัง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้ติดป้ายเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนให้ตระถึงความปลอดภัยในการขับขี่ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงดังกล่าว

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์สายด่วน1669 ป้ายเตือนระวังสัตว์เลี้ยงข้ามถนน ไวนิลและสติกเกอร์ประชาสัมพันธ์

17 ธันวาคม 2563
pattamawatee 63-00-0160-0016pattamawatee 63-00-0160-0016
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-ผู้รับผิดชอบโครงการติดต่อประสานงานเพื่อจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์สายด่วน1669 ป้ายเตือนระวังสัตว์เลี้ยงข้ามถนน ไวนิลและสติกเกอร์ประชาสัมพันธ์ -ผู้เกี่ยวข้องจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์สายด่วน1669 ป้ายเตือนระวังสัตว์เลี้ยงข้ามถนน ไวนิลและสติกเกอร์ประชาสัมพันธ์ -รับป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการกรงปินังถนนปลอดภัยห่างไกลอุบัติเหตุ ขนาด 1x1.5 เมตร จำนวน 1 ป้าย ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์สายด่วน1669 ขนาด 1x1.5 เมตร จำนวน 4 ป้าย ป้ายไวนิลเตือนระวังสัตว์เลี้ยงข้ามถนน ขนาด 1x1.5 เมตร จำนวน 2 ป้าย และสติกเกอร์ประชาสัมพันธ์ 1 ตารางเมตร

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้รับป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการกรงปินังถนนปลอดภัยห่างไกลอุบัติเหตุ ขนาด 1x1.5 เมตร จำนวน 1 ป้าย ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์สายด่วน1669 ขนาด 1x1.5 เมตร จำนวน 4 ป้าย ป้ายไวนิลเตือนระวังสัตว์เลี้ยงข้ามถนน ขนาด 1x1.5 เมตร จำนวน 2 ป้าย และสติกเกอร์ประชาสัมพันธ์ 1 ตารางเมตร

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 8,125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,125.00 lock_open

เวทีสังเคราะห์และสกัดบทเรียนโครงการย่อยฯ ระดับหน่วยจัดการฯ

24 มีนาคม 2564
pattamawatee 63-00-0160-0016pattamawatee 63-00-0160-0016
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

หน่วยจัดการระดับที่มีจุดเน้นสำคัญจังหวัดยะลา โดยตัวแทนทีมหน่วยจัดการ นายประพันธ์ สีสุข นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสจ.ยะลา (PM) ร่วมกับทีมพี่เลี้ยง และทีมหน่วยจัดการฯ กำหนดจัดเวทีสังเคราะห์และสกัดบทเรียนจากโครงการย่อยฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้แทนภาคีขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระดับจังหวัดยะลา โดยกระบวนการนำเข้าข้อมูลวัตถุประสงค์ และแบ่งกลุ่มย่อยตามประเด็นยุทธศาสตร์2เรื่อง ได้แก่ การลดอุบัติเหตุบนท้องถนน และผักปลอดภัย ซึ่งโจทย์ของเวทีสังเคราะห์และสกัดบทเรียนฯ ได้กำหนดแผนไว้คร่าวๆแล้ว คือมีหัวข้อคำถามเพื่อให้ได้ข้อมูลทั้งหมดอีก 10 หัวข้อ โดยจะแบ่งกลุ่มย่อยตามประเด็นยุทธศาสตร์ สังเคราะห์และสกัดบทเรียนจากโครงการย่อยฯ นำเสนอผลเป็นรายประเด็นยุทธศาสตร์โดย PMประเด็นยุทธศาสตร์ และสรุปผลลัพธ์ภาพรวมกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-ได้ชุดข้อมูลการสังเคราะห์และสกัดบทเรียน (ภาพรวม) ของประเด็นยุทธฯ -ได้สัมพันธภาพความใกล้ชิดเป็นภาคีร่วมกัน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 lock_open

ร่วมเวทีประเมินเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาระดับหน่วยจัดการ (ARE-Node) ครั้งที่1

24 ตุลาคม 2563
pattamawatee 63-00-0160-0016pattamawatee 63-00-0160-0016
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

วันที่24ตุลาคม2563 -ลงทะเบียน -หน่วยจัดการฯชี้เแจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรม,ชี้จุดเน้นตามบันไดผลลัพธ์ -แบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามประเด็นยุทธศาสตร์ -AREตามประเด็นยุทธศาสตร์ -แต่ละประเด็นสรุปผลการAREขแงห้องย่อยตามประเด็นนั้นๆ -เวทีAREภาพรวมทุกประเด็น โดยการนำเสนอPPTของโครงการย่อยฯ โครงการละ5นาที แลกเปลี่ยนร่วมกันอีก5นาที -สรุปผลลัพท์ที่เกิดขึ้น/ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรคของโครงการย่อยฯร่วมกับพี่เลี้ยง วันที่25ตุลาคม2563 -โครงการย่อยฯพบพี่เลี้ยง เพื่อวางแผลการดำเนินงานกิจกรรมตามบันไดผลลัพธ์(Time line) -การเรียนรู้เพื่อการรายงานผลการดำเนินงาน(การคีย์รายงานผลในระบบ) -บทสรุปภาพรวมของเวทีการประเมินเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา(ARE)

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการดำเนินงานกิจกรรมประเด็นยุทธศาสตร์ของโครงการย่อยฯอื่นๆ
-มีTime lineกิจกรรมที่ชัดเจน -ได้เรียนรู้การรายงานผลการดำเนินงาน -มีการสรุปผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
-ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานถูกแก้ไขโดยได้รับคำแนะนำจากPMและพี่เลี้ยง -ได้ติดตามและอัพเดทการคีย์กิจกรรมลงระบบให้เป็นปัจจุบัน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 3,400.00 0.00 0.00 0.00 3,400.00 lock_open

ประชาคมโครงการกรงปินังปลอดภัย ห่างไกลอุบัติเหตุ

13 ตุลาคม 2563
pattamawatee 63-00-0160-0016pattamawatee 63-00-0160-0016
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เวทีประชาคมระดมความเห็น และกติกาชุมชนในการลดอุบัติเหตุ -มีข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยง จุดเสี่ยง และสิ่งแวดล้อมเสี่ยงของชุมชน -มีการกำหนดกติกาชุมชนร่วมกัน -มีแผนRTI

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เวทีประชาคมระดมความเห็น และกติกาชุมชนในการลดอุบัติเหตุ -มีข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยงทั้งหมด14พฤติกรรม จุดเสี่ยงทั้งหมด12จุด และสิ่งแวดล้อมเสี่ยงของชุมชนทั้งหมด9จุด -มีการกำหนดกติกาชุมชนร่วมกัน แบ่งเป็น2ระยะ -มีแผนRTI คือ ประชาสัมพันธ์รณรงค์จุดเสี่ยง จัดอบรมนักเรียน/ผู้ใช้ถนน2ชั่วโมง จำนวน200คน แบ่งเป็น2รุ่น จัดอบรมแกนนำอสม./เยาวชน สื่อสารอุบัติเหตุทางดิจิทัล10คน ณ สถานที่ราชการ1วัน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 10,400.00 1,000.00 1,500.00 0.00 12,900.00 lock_open

ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่3

3 ตุลาคม 2563
pattamawatee 63-00-0160-0016pattamawatee 63-00-0160-0016
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-วางแผนการดำเนินงาน โดยกำหนดวันเวลาทำประชาคม และกลุ่มเป้าหมาย -กำหนดจุดเสี่ยง -จัดทำ แบบสอบถาม เพื่อเก็บข้อมูล -ประชาสัมพันธ์โครงการ -จัดทำเพจของโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-กำหนดวันเวลาทำประชาคม เป็นที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา09.00-12.00น. ณ โรงพยาบาลกรงปินังโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ จิตอาสาในพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยง 18 คน กำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้ติดตามในพื้นที่ 10 คน ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น(EMR) 9 คน อสม. 25 คน และชมรมเยาวชนในพื้นที่ 20 คน -กำหนดจุดเสี่ยง -จัดทำ แบบสอบถาม เพื่อเก็บข้อมูล -ประชาสัมพันธ์โครงการ -จัดทำเพจของโครงการ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 1,950.00 0.00 500.00 0.00 2,450.00 lock_open

ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่2

19 กันยายน 2563
pattamawatee 63-00-0160-0016pattamawatee 63-00-0160-0016
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • ติดตาม ประเมิน และพัฒนา ARE โดยมีPMและพี่เลี้ยงมาสังเกตการณ์และให้คำแนะนำ
 • พี่เลี้ยงติดตามความก้าวหน้าของโครงการ
 • พี่เลี้ยงให้คำแนะนำเกี่ยวกับการวางแผนกิจกรรม
 • พี่เลี้ยงให้คำแนะนำเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้คำแนะนำเกี่ยวกับการวางแผนกิจกรรม
 • ได้คำแนะนำเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 1,950.00 0.00 500.00 0.00 2,450.00 lock_open

ปฐมนิเทศโครงการกรงปินังถนนปลอดภัยห่างไกลอุบัติเหตุ

3 มิถุนายน 2563
pattamawatee 63-00-0160-0016pattamawatee 63-00-0160-0016
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • ชี้แจงรายละเอียดโครงการ
 • เซ็นสัญญาโครงการย่อยฯ
 • แนะนำโปรแกรมคีย์ข้อมูลHappy network
 • แนะนำรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินโครงการย่อยฯ
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • รับทราบถึงรายละเอียดโครงการ
 • ทำสัญญาโครงการย่อยฯเรียบร้อย
 • รับทราบถึงการบันทึกข้อมูลลงโปรแกรมคีย์ข้อมูลHappy network
 • รับทราบรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินโครงการย่อยฯ
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 600.00 lock_open

กิจกรรมเวทีพิจารณายกร่างตารางข้อมูลผลลัพธ์เชิงประเด็นยุทธศาสตร์ จังหวัดยะลา

20 สิงหาคม 2563
pattamawatee 63-00-0160-0016pattamawatee 63-00-0160-0016
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จัดกิจกรรมเวทีประชุมพิจารณายกร่างตารางข้อมูลผลลัพธ์เชิงประเด็นยุทธศาสตร์ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มอบหมายให้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา (นายนิมะ มะกาเจ) เป็นประธาน และมีภาคีขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ รวมถึงผู้รับผิดชอบโครงการย่อยฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จำนวน 60 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกันจำนวน 60 คน
 • ภาคีขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ทุกหน่วยงาน/ภาคี เข้าร่วมเป็นอย่างดี ครบถ้วนทั้ง10ภาคีหลัก และเข้าใจและรับทราบ/ชัดเจนในรูปแบบและหลักการการดำเนินงานร่วมของกน่วยจัดกาี
 • โครงการย่อยฯได้มีการนำเสนอความสำเร็จของกิจกรรม ให้กับประธานและภาคีขับเคลื่อนฯรวมถึงที่ประชุมได้รับทราบ
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 lock_open

ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่1

23 กรกฎาคม 2563
pattamawatee 63-00-0160-0016pattamawatee 63-00-0160-0016
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงโครงการกรงปินังถนนปลอดภัยห่างไกลอุบัติเหตุ และมอบหมายหน้าที่แก่คณะทำงานตามความสามารถเพื่อการดำเนินโครงการที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะทำงานได้รับมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินโครงการตามความสามารถของคณะทำงาน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 1,950.00 1,000.00 500.00 0.00 3,450.00 lock_open

ทบทวนบันไดผลลัพธ์และออกแบบเก็บข้อมูลของโครงการย่อยฯ

15 สิงหาคม 2563
pattamawatee 63-00-0160-0016pattamawatee 63-00-0160-0016
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จัดทบทวนบันไดผลลัพธ์และออกแบบเก็บข้อมูลของโครงการย่อยฯ โดยวิทยากรได้อธิบายการทบทวนบันไดผลลัพธ์ของโครงการอย่างละเอียดเพื่อนำไปปรับแก้โครงการรวมทั้งออกแบบเก็บข้อมูลโครงการ เพื่อให้โครงการเกิดผลสัมฤทธิ์

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ทำให้เข้าใจบันไดผลลัพธ์และการออกแบบเก็บข้อมูลของโครงการย่อยฯมากขึ้นและสามารถปรับใช้กับโครงการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 400.00 lock_open

จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

20 กรกฎาคม 2563
ajirapa 63-00-0160-0016ajirapa 63-00-0160-0016
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-ผู้รับผิดชอบโครงการติดต่อประสานงานเพื่อจัดทำป้ายไวนิล -ผู้เกี่ยวข้องจัดทำป้ายไวนิล -รับป้ายไวนิลจำนวน 2 ป้าย

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-ได้รับป้ายไวนิลโครงการจำนวน 2 ป้าย

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 lock_open

เวทีพัฒนาศักยภาพการรายงานผลลัพธ์ของโครงการย่อย

6 กรกฎาคม 2563
ajirapa 63-00-0160-0016ajirapa 63-00-0160-0016
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ฝึกการใช้งานโปรมแกรม รายงานผล - เพิ่มกิจกรรม - บันทึกกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบโครงการ สามารถเพิ่ม ได้ เพิ่มกิจกรรมได้ 3 กิจกรรม ได้ฝึกบันทึกกิจกรรมจำนวน 2 กิจกรรม

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 400.00 lock_open