Node Flagship

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
3 มิ.ย. 63 ปฐมนิเทศโครงการกรงปินังถนนปลอดภัยห่างไกลอุบัติเหตุ 3 600.00 600.00
3 มิ.ย. 63 - 24 มี.ค. 64 พัฒนาศักยภาพที่จัดโดย Node Flagship ยะลา 0 0.00 -
6 ก.ค. 63 เวทีพัฒนาศักยภาพการรายงานผลลัพธ์ของโครงการย่อย 2 400.00 400.00
20 ก.ค. 63 จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 1,000.00 1,000.00
20 ก.ค. 63 - 2 ก.พ. 64 ดำเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก้ไขจุดเสี่ยงทางถนน 0 0.00 -
23 ก.ค. 63 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่1 15 3,450.00 3,450.00
23 ก.ค. 63 - 24 มี.ค. 64 การจัดประชุมคณะทำงาน 0 0.00 -
15 ส.ค. 63 ทบทวนบันไดผลลัพธ์และออกแบบเก็บข้อมูลของโครงการย่อยฯ 2 400.00 400.00
20 ส.ค. 63 กิจกรรมเวทีพิจารณายกร่างตารางข้อมูลผลลัพธ์เชิงประเด็นยุทธศาสตร์ จังหวัดยะลา 1 200.00 200.00
19 ก.ย. 63 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่2 15 2,450.00 2,450.00
3 ต.ค. 63 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่3 15 2,450.00 2,450.00
5 - 12 ต.ค. 63 สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมก่อนและหลังกิจกรรม ทางโทรศัพท์ Smartphone google form 0 0.00 -
5 - 12 ต.ค. 63 สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมก่อนและหลังกิจกรรมทางpaperและทางโทรศัพท์ Smartphone google form 500 5,000.00 5,000.00
5 - 12 ต.ค. 63 สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมก่อนและหลังกิจกรรมทางpaperและทางโทรศัพท์Smartphone google form 500 12,000.00 12,000.00
13 ต.ค. 63 เวทีประชาชนระดมความเห็นแนวทาง และกติกาชุมชนในการลดอุบัติเหตุ 0 0.00 -
13 ต.ค. 63 ประชาคมโครงการกรงปินังปลอดภัย ห่างไกลอุบัติเหตุ 80 12,900.00 12,900.00
24 - 25 ต.ค. 63 ร่วมเวทีประเมินเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาระดับหน่วยจัดการ (ARE-Node) ครั้งที่1 4 2,155.00 3,400.00
17 ธ.ค. 63 จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์สายด่วน1669 ป้ายเตือนระวังสัตว์เลี้ยงข้ามถนน ไวนิลและสติกเกอร์ประชาสัมพันธ์ 1 8,125.00 8,125.00
24 ธ.ค. 63 ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์สายด่วน1669 และป้ายเตือนระวังสัตว์เลี้ยงข้ามถนน 3 0.00 0.00
20 ม.ค. 64 อบรมแกนนำสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางดิจิตัล 12 6,060.00 6,060.00
1 - 2 ก.พ. 64 อบรมนักเรียนผู้ใช้ถนน 2 รุ่น 200 33,000.00 33,000.00
16 ก.พ. 64 ร่วมเวทีประเมินเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาระดับหน่วยจัดการ (ARE-Node) ครั้งที่ 2 2 400.00 400.00
3 มี.ค. 64 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่4 15 2,450.00 2,450.00
24 มี.ค. 64 เวทีสังเคราะห์และสกัดบทเรียนโครงการย่อยฯ ระดับหน่วยจัดการฯ 1 200.00 200.00
11 เม.ย. 64 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่5 และถอดบทเรียนโครงการ 15 2,450.00 2,450.00
รวม 1,387 95,690.00 20 96,935.00