Node Flagship

ผลการดำเนินโครงการ

สรุปผลการดำเนินโครงการ

ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม:
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
บรรลุตามวัตถุประสงค์บางส่วนของโครงการ
ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

 

ผลผลิตโครงการ

วัตถุประสงค์สถานการณ์เป้าหมายผลผลิตอธิบาย
1 เกิดกลไกการลดอุบัติเหตุทางถนนระดับชุมชน
ตัวชี้วัด : ผลลัพธ์ที่ 1เกิดกลไกการลดอุบัติเหตุทางถนนระดับชุมชน ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.1มีคณะทำงานชุมชน ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.2มีข้อมูล RTI ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.3มีแผนพัฒนา RTI ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.4มีการสำรวจพฤติกรรม/จุดเสี่ยง ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.5มีกติกาชุมชน ผลลัพธ์ที่ 2กลไกขับเคลื่อนงานตามแผนลดอุบัติเหตุ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 2.1มีรายงานความก้าวหน้า ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 2.2 พฤติกรรมเสี่ยงถูกแก้ 2 เรื่อง ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 2.3 จุดเสี่ยงถูกจัดการ 2 จุด ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 2.4สิ่งแวดล้อมเสี่ยงถูกจัดการ 2 เรื่อง
0.00 0.00

 

2 การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในพื้นที่เป้าหมายลดลง
ตัวชี้วัด : ผลลัพธ์ที่ 3 ลดอัตราการเกิด บาดเจ็บ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 3.1อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ลดลงร้อยละ 10 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 3.2จำนวนการเกิดอุบัติเหตุลดลงร้อยละ 50 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 3.3พฤติกรรมเสี่ยงสำคัญ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ร้อยละ 50
0.00

 

ผู้เข้าร่วมโครงการ

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 595
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
กู้ชีพกู้ภัย 10
คณะทำงาน 15
จิตอาสา 20
ประชาชนผู้ใช้ถนน 500
ผู้นำชุมชน 10
อสม. 30
แกนนำเยาวชน 10

บทคัดย่อ*

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เกิดกลไกการลดอุบัติเหตุทางถนนระดับชุมชน (2) การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในพื้นที่เป้าหมายลดลง

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ (1) พัฒนาศักยภาพที่จัดโดย Node Flagship ยะลา (2) ดำเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก้ไขจุดเสี่ยงทางถนน (3) การจัดประชุมคณะทำงาน (4) สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมก่อนและหลังกิจกรรม ทางโทรศัพท์ Smartphone google form (5) เวทีประชาชนระดมความเห็นแนวทาง และกติกาชุมชนในการลดอุบัติเหตุ (6) ปฐมนิเทศโครงการกรงปินังถนนปลอดภัยห่างไกลอุบัติเหตุ (7) เวทีพัฒนาศักยภาพการรายงานผลลัพธ์ของโครงการย่อย (8) จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (9) ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่1 (10) ทบทวนบันไดผลลัพธ์และออกแบบเก็บข้อมูลของโครงการย่อยฯ (11) กิจกรรมเวทีพิจารณายกร่างตารางข้อมูลผลลัพธ์เชิงประเด็นยุทธศาสตร์ จังหวัดยะลา (12) ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่2 (13) ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่3 (14) สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมก่อนและหลังกิจกรรมทางpaperและทางโทรศัพท์ Smartphone google form (15) สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมก่อนและหลังกิจกรรมทางpaperและทางโทรศัพท์Smartphone google form (16) ประชาคมโครงการกรงปินังปลอดภัย ห่างไกลอุบัติเหตุ (17) ร่วมเวทีประเมินเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาระดับหน่วยจัดการ (ARE-Node) ครั้งที่1 (18) จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์สายด่วน1669 ป้ายเตือนระวังสัตว์เลี้ยงข้ามถนน ไวนิลและสติกเกอร์ประชาสัมพันธ์ (19) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์สายด่วน1669 และป้ายเตือนระวังสัตว์เลี้ยงข้ามถนน (20) อบรมแกนนำสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางดิจิตัล (21) อบรมนักเรียนผู้ใช้ถนน 2 รุ่น (22) ร่วมเวทีประเมินเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาระดับหน่วยจัดการ (ARE-Node) ครั้งที่ 2 (23) ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่4 (24) เวทีสังเคราะห์และสกัดบทเรียนโครงการย่อยฯ ระดับหน่วยจัดการฯ (25) ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่5 และถอดบทเรียนโครงการ

ข้อเสนอแนะ ได้แก่ (1) ...

หมายเหตุ *

  • บทคัดย่อ จะนำไปใส่ในส่วนบทคัดย่อของรายงานฉบับสมบูรณ์
  • หากต้องการใช้ค่าเริ่มต้นของบทคัดย่อ ให้ลบข้อความในช่องบทคัดย่อ ทั้งหมด แล้วกดปุ่ม Refresh