Node Flagship

รหัสโครงการ 0016
สัญญาเลขที่

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ โครงการกรงปินังถนนปลอดภัยห่างไกลอุบัติเหตุ
รหัสโครงการ 0016 สัญญาเลขที่

ระยะเวลาตามสัญญา 1 มิถุนายน 2563 - 31 มีนาคม 2564
ระยะเวลาดำเนินการจริง -

จำนวนเงินตามสัญญา 95,690.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก ผู้ให้ทุน งวดที่ 1 = 0.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 0.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 0.00 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 0.00 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 0.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 0.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 97,335.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -97,335.00 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพที่จัดโดย Node Flagship ยะลา 5,355.00 6,600.00
1. เวทีพัฒนาศักยภาพการรายงานผลลัพธ์ของโครงการย่อย
2. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
3. ปฐมนิเทศโครงการกรงปินังถนนปลอดภัยห่างไกลอุบัติเหตุ
4. ทบทวนบันไดผลลัพธ์และออกแบบเก็บข้อมูลของโครงการย่อยฯ
5. กิจกรรมเวทีพิจารณายกร่างตารางข้อมูลผลลัพธ์เชิงประเด็นยุทธศาสตร์ จังหวัดยะลา
6. ร่วมเวทีประเมินเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาระดับหน่วยจัดการ (ARE-Node) ครั้งที่1
7. เวทีสังเคราะห์และสกัดบทเรียนโครงการย่อยฯ ระดับหน่วยจัดการฯ
8. ร่วมเวทีประเมินเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาระดับหน่วยจัดการ (ARE-Node) ครั้งที่ 2
กิจกรรมหลัก : ดำเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก้ไขจุดเสี่ยงทางถนน 47,185.00 47,185.00
1. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์สายด่วน1669 ป้ายเตือนระวังสัตว์เลี้ยงข้ามถนน ไวนิลและสติกเกอร์ประชาสัมพันธ์
2. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์สายด่วน1669 และป้ายเตือนระวังสัตว์เลี้ยงข้ามถนน
3. อบรมแกนนำสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางดิจิตัล
4. อบรมนักเรียนผู้ใช้ถนน 2 รุ่น
กิจกรรมหลัก : การจัดประชุมคณะทำงาน 13,250.00 13,250.00
1. ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่1
2. ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่2
3. ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่3
4. ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่4
5. ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่5 และถอดบทเรียนโครงการ
กิจกรรมหลัก : สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมก่อนและหลังกิจกรรม ทางโทรศัพท์ Smartphone google form 17,000.00 17,000.00
1. สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมก่อนและหลังกิจกรรมทางpaperและทางโทรศัพท์ Smartphone google form
2. สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมก่อนและหลังกิจกรรมทางpaperและทางโทรศัพท์Smartphone google form
กิจกรรมหลัก : เวทีประชาชนระดมความเห็นแนวทาง และกติกาชุมชนในการลดอุบัติเหตุ 12,900.00 12,900.00
1. ประชาคมโครงการกรงปินังปลอดภัย ห่างไกลอุบัติเหตุ

รวมงบทั้งหมด

95,690.00 96,935.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นางสาวซูไมย๊ะ บือราเฮง )
วันที่รายงาน