กิจกรรมศึกษาดูงานดูงานนอกสถานที่เพื่อการพัฒนาวินัย และการช่วยเหลือจากอุบัติเหตุ

กิจกรรมศึกษาดูงานดูงานนอกสถานที่เพื่อการพัฒนาวินัย และการช่วยเหลือจากอุบัติเหตุ

17 กันยายน 2563
phatnawitya63-00175-0026phatnawitya63-00175-0026
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เจ้าหน้าที่มีการสาธิตการปั้มหัวใจนักเรียนได้เห็น และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง โดยอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในการช่วยหลือชีวิตเบื้องต้นเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00