เวทีติดตามประเมิน และพัฒนา ARE

เวทีติดตามประเมิน และพัฒนา ARE

16 กันยายน 2563
phatnawitya63-00175-0026phatnawitya63-00175-0026
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรยะลา มาให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษากฎจราจร การใช้สัญญาณมือ และการอำนวยความสะดวกการจราจรบนท้องถนน ให้กับคณะทำงาน และแกนนำนักเรียนโรงเรียนพัฒนาวิทยา

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะทำงาน และแกนนำนักเรียนนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอด โดยการไปปฏิบัติจริงในโรงเรียน และให้ความรู้แก่เพื่อนๆ ในการใช้กฏจราจรที่ถูกต้อง เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00