รณรงค์การสวมหมวกกันน็อค

รณรงค์การสวมหมวกกันน็อค

25 สิงหาคม 2563
phatnawitya63-00175-0026phatnawitya63-00175-0026
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

คณะทำงาน และแกนนำบรรยายให้ความรู้ให้แก่นักเรียน เชิญนักเรียนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม จัดกิจกรรมการฝึกอบรมตามโครงการรณรงค์การสวมหมวกกันน็อค

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจถึงประโยชน์ของการสวมหมวกนิรภัยในการขับขี่ยานพาหนะให้มีความปลอดภัยบนท้องถนน นักเรียนมีแนวคิด ทัศนคติ และวิสัยทัศน์ที่ดีในการสวมหมวกนิรภัย นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและปลอดภัยจากการเกิดอุบัติเหตุ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00