Node Flagship

โครงการ ส่งเสริมปลูกผักปลอดภัยสู่สุขภาพคนเมือง เขตเทศบาลนครยะลา

1.1 เวทีประชุมสร้างความเข้าใจโครงการ สร้างความตระหนักประเด็นผักปลอดภัย แต่งตั้งคณะทำงาน และจัดตั้งชมรมผักปลอดภัย

1.1 เวทีประชุมสร้างความเข้าใจโครงการ สร้างความตระหนักประเด็นผักปลอดภัย แต่งตั้งคณะทำงาน และจัดตั้งชมรมผักปลอดภัย

2 สิงหาคม 2563
อาดีละห์ กาโฮงอาดีละห์ กาโฮง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เวลา 09.00 - 16.30 น คณะทำงานโครงการ ร่วมบูรณาการหน่วยงาน สร้างความเข้าใจประเด็นผลิตผักปลอดภัย ชุมชนเขตเทศบาลนครยะลา ได้จัดกิจกรรม เปิดโครงการ สร้างความเข้าใจในกิจกรรม กำหนดแผนการดำเนินกิจกรรม พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะทำงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.สมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจในกิจกรรม/โครงการ 2.ได้คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ จำนวน 10 คน 3.มีแผนการดำเนินกิจกรรม/โครงการ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 6,750.00 0.00 0.00 0.00 6,750.00