เครือข่ายคนสร้างสุข / คนใต้สร้างสุข

กิจกรรมจัดทำสื่อเผยแพร่

กิจกรรมจัดทำสื่อเผยแพร่

13 ตุลาคม 2564
wanitawanita
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

รวบรวมภาพ และคลิปวิดีโอต่างๆจากผลการดำเนินการโครงการ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จัดจ้างทำคลิปวิดีโอสำหรับเผยแพร่

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00