เครือข่ายคนสร้างสุข / คนใต้สร้างสุข

จัดการขยะชุมชนชายฝั่งทะเลเพื่อรองรับการท่องเที่ยวบ้านมดตะนอย ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง

กิจกรรมย่อยที่ 1.4 การพัฒนาศักยภาพคณะทำงานจัดการขยะบ้านมดตะนอย

กิจกรรมย่อยที่ 1.4 การพัฒนาศักยภาพคณะทำงานจัดการขยะบ้านมดตะนอย

8 มกราคม 2564
เพ็ญผกาเพ็ญผกา
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ทบทวนความรู้สึก ของคนมาเที่ยวหาดมดตะนอย หลังเทศกาลปีใหม่ 2564  เกิดเหตการณ์อะไรขึ้นและมีเหตุการณ์อะไรที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  คนข้างนอกเริ่มเข้าในว่ามดตะนอยมีกฎกติกาของชุมชน 1.คนนอกรู้จักเราในเรื่องของการจัดการขยะ
2.คนในชุมชนเริ่มช่วยกันตักตวงพูดุยกับคนมาเที่ยว
3.คนในชุมชนเริ่มเป็นเจ้าของรู้จักการช่วยกันจัดการ

สิ่งที่กรรมการสะท้อนมา
1.มีจุดทิ้งขยะไม่มาพอ จึงทำให้สัตว์เลี้ยงมาคุ้ยเขียที่ถังขยะ 2.ยังไม่มีจุดป้ายบอกว่าหมู่บ้านปลอดโฟม 3.และควรทำอย่างไรเพื่อให้นักท่องเที่ยวทราบว่าไม่ควรนำกล่องโฟมเข้าหมู่บ้าน

กรรมการรู้สึกอย่างไรที่เห็นภาพที่เกิดขึ้นหลังจากเทศกาลปีใหม่ 1.รู้สึกดีใจ/

ปัญหาที่ยังพบเจอ
1.ตอนนี้รถจัดการขยะไม่รับพรตพร้าว/กิ่งไม้/เปลือกหอย 2.คนที่ทิ้งพรต กำลังมองว่าเป็นปัญหา
3.รถขยะเข้าไม่ตรงเวลา เนื่องจากตอนนี้ ที่เผาขยะบ้านหาดยาวเผาไม่ทันเนื่องจากนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมากทำให้ขยะมาก ทำให้ให้ขยะเผาไม่ทัน 4.มีขยะเปียกมาก 5.ปัญหาที่พบเจอการทิ้งขยะในชุมชนมากคือเกิดจากเด็กๆสังเกตุได้จากร้านค้าและสอบถามข้อมูลจากแม่ค้า

สิ่งที่กรรมการควรทำ 1.สร้างข้อตกลงและโยนคำถามกลับไป โดยให้หาความคิดเห็นจากคนที่ยังทิ้งพรตพร้าว/กิ่งไม้/เปลือกหอย/กะละ (โดยกรรมไปสอบถาม 1 สัปดาห์และกลับมาคุยกัน) 2.กำหนดจุดทิ้งที่ชัดเจนพร้อมเวลาปิด-เปิดอย่างชัดเจน 3.นัดกันชั่งขยะอีกครั้ง วันพฤหัสบดีตอนเช้า 4.ตรวจสอบขยะว่ามีประเภทอะไรบ้าง 5.>60วัน 60ภาพ ฮีโรกู้โลก /สรา้งภาพความประทับใจในชุมชน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆให้เกิดเป็นต้นแบบ 6.หามุมมมองที่เด็กๆเปลี่ยนพฤติกรรมได้ง่าย
7.ดำเนินกิจกรรมต่างๆให้เป็นไปตามที่ว่างไว้ 8.สรา้งเครื่องมือเพื่อเข้าเกณฑ์บ้านตัวอย่าง

จุดเด่น 1.รูปแบบการจัดการขยะเด็นชัดขึ้น เป็นแหล่งศึกษาดูงานการจัดการขยะ บ้านตัวอย่าง>โดยกฎเกณฑ์ต่างที่กำหนดไว้และต้องมีรูปแบบเดียวกัน 2.คณะกรรมเก่งขึ้น>นำเสนอได้มากขึ้น /จัดการได้ดีขึ้น / ****1.กรรมการรอบหน้าต้องคุยเครื่องมือบ้านตัวอย่าง และกรรมการต้องผ่านบ้านตัวอย่าง เกณฑ์ร้านค้า  2.ข้อตกลงเมื่อวันที่ 8ธันวาคม63 เรื่องยกร่างธรรมนูญสุขภาพว่าด้วยเรื่องการจัดการขยะ ส่งให้ตามบ้านตามบ้านเลขที่โดยมีรายละเอียดตามแบบยกร่าง****

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450.00 450.00