เครือข่ายคนสร้างสุข / คนใต้สร้างสุข

จัดการขยะชุมชนชายฝั่งทะเลเพื่อรองรับการท่องเที่ยวบ้านมดตะนอย ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง

กิจกรรมย่อยที่ 1.4 การพัฒนาศักยภาพคณะทำงานจัดการขยะบ้านมดตะนอย

กิจกรรมย่อยที่ 1.4 การพัฒนาศักยภาพคณะทำงานจัดการขยะบ้านมดตะนอย

27 ตุลาคม 2563
เพ็ญผกาเพ็ญผกา
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • กรรมการมาสรุปการจัดการขยะบ้านมดตะนอยที่ดำเนินการมาตลอด 6 ปี
 • บอกให้กรรมการทุกคนได้รู้ว่าตอนนี้หมู่บ้านมดตะนอยเป็นชุมชนที่มีหลายหน่วยงานสนใจ
 • ต้อนรับคณะมาดูงานจากควนขนุน
 • มอบหมายหน้าที่กรรมการต้อนรับการมาดูงานแต่ละบูธ   กิจกรรมการบรรยาย "เส้นทางการจัดการขยะชุมชนบ้านมดตะนอย"   กิจกรรมการบรรยาย"กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง"   กิจกรรมการบรรยาย "การออกแบบการจัดการขยะในชุมชนโดยมีส่วนร่วม"
 • เยี่ยมบูธนิทรรศการ มีทั้งหมด 4 บูธ บูธร้านค้าต้นแบบ/ร้านค้าปลอดโฟม บูธการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง บูธการนำขยะเหลือใช้มาประกอบอาชีพมาสร้างประโยชน์ บูธการทำน้ำหมัก
 • เยี่ยมบ้านต้นแบบในการจัดการขยะ ทั้ง 4 โซน
 • ทีมดูแลอาหารกลางวันและอาหารว่าง
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่มีความรับผิดชอบและเก่งขึ้น
 • แต่ละโซนมีการจัดการขะที่แตกต่างกัน รวมถึงบ้านตัวอย่างของแต่ละโซนมีจุดเด่นทุกโซน -ชาวบ้านได้ผลประโยชน์จากการมาศึกษาดูงานจากพื้นที่ข้างนอก เช่น ขายของดีขึ้น
 • เกิดความร่วมมือของชาวบ้าน
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 4,800.00 0.00 0.00 0.00 4,800.00