เครือข่ายคนสร้างสุข / คนใต้สร้างสุข

จัดการขยะชุมชนชายฝั่งทะเลเพื่อรองรับการท่องเที่ยวบ้านมดตะนอย ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง

ยกร่างธรรมนูญสุขภาพ ครั้งที่ 1

ยกร่างธรรมนูญสุขภาพ ครั้งที่ 1

23 พฤศจิกายน 2563
เพ็ญผกาเพ็ญผกา
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-ประชุมคณะกรรมการให้รู้ทุกคนเรื่องขยะที่จัดการได้แต่ยังทิ้งรถเพื่อให้แนวทางและแก้ไข้พร้อมหาข้อตกลงในหมู่บ้าน
-จุดกำเนิดขยะ มีจุดไหนเหลยบ้าง
- สิ่งที่ชุมชนอยากเห็น -การออกแบบข้อตกลง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  • ได้รู้ขยะที่กำจัดได้แต่ยังทิ้ง เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร เศษไม้  เปลือกหอย พรตพร้าว
  • ได้รู้จุดกำเนิดขยะว่ามาจากจุดไหนบ้าง คือ ร้านค้า รถเร่ ตลาดนัด ครัวเรือน นักท่องเที่ยว ทะเล เรือประมง เด็ก/เยาวชน
  • ได้รูปแบบของบ้านตัวอย่าง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 4,800.00 0.00 0.00 0.00 4,800.00