การจัดการขยะชุมชนบนเกาะลิบงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง

การพัฒนาศักยภาพคณะทำงานจัดการขยะ

การพัฒนาศักยภาพคณะทำงานจัดการขยะ

16 ตุลาคม 2563
วนิดาวนิดา
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ประชุมคัดเลือกคณะทำงาน จำนวน 25 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้คณะทำงานการจัดการขยะ จำนวน 25 คน ประกอบด้วย นายกอบต. เลขานายก กำนัน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ผู้ประกอบการร้านค้า โอมสเตย์ กลุ่มคนขับรถซาเล้ง ตัวแทน อสม.

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00