เครือข่ายคนสร้างสุข / คนใต้สร้างสุข

กิจกรรมที่ 7 การสื่อสารและประชาสัมพันธ์

กิจกรรมที่ 7 การสื่อสารและประชาสัมพันธ์

30 กันยายน 2564
วิลาวัลย์วิลาวัลย์
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

สรุปความเป็นมาของโครงการ ผลลัพท์ที่เกิดขึ้น ถ่ายรูป อัดวีดิโอ และทำคลิปประชาสัมพันธ์

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์โครงการการจัดการขยะโดยชุมชนบ้านโหล๊ะท่อม ความเป็นมา การดำเนิน และผลลัพธ์ ผ่านภาพและคลิปวีดิโอ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00