เครือข่ายคนสร้างสุข / คนใต้สร้างสุข

ชุมชนร่วมใจจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ต.หนองบัว อ.รัษฎา จ.ตรัง

กิจกรรมย่อยที่ 1 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 6

กิจกรรมย่อยที่ 1 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 6

10 ธันวาคม 2563
สุปราณีสุปราณี
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เชิญคณะทำงานเพื่อเข้าร่วมประชุม จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะทำงานได้มีการประชุมปรึกษาหารือและติดตามการดำเนินงาน สร้างจิตสำนึกให้กับคณะกรรมการ/ได้มีแนวทางในการดำเนินงาน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 700.00