เครือข่ายคนสร้างสุข / คนใต้สร้างสุข

ชุมชนร่วมใจจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ต.หนองบัว อ.รัษฎา จ.ตรัง

กิจกรรมย่อยที่ 1 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 6

10 ธันวาคม 2563
สุปราณีสุปราณี
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เชิญคณะทำงานเพื่อเข้าร่วมประชุม จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะทำงานได้มีการประชุมปรึกษาหารือและติดตามการดำเนินงาน สร้างจิตสำนึกให้กับคณะกรรมการ/ได้มีแนวทางในการดำเนินงาน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 700.00

กิจกรรมย่อยที่ 5 กิจกรรมร่วมใจพัฒนาถนนสองข้างทาง ครั้งที่5

10 ธันวาคม 2563
สุปราณีสุปราณี
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

นัดประชาชนเป้าหมาย พร้อมเตรียมวัสดุอุปกรณื

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เก็บขยะสองข้างถนนให้สะอาด มีทัศนยภาพที่สวยงาม/ ถนนสะอาดและสวยงาม

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,100.00 0.00 0.00 0.00 2,100.00

กิจกรรมย่อยที่ 1 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 5

22 พฤศจิกายน 2563
สุปราณีสุปราณี
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

หัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการฯ เชิญคณะทำงานเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ และประสานพี่เลี้ยงเพื่อมาสร้างความเข้าในเกี่ยวกับการดำเนินการของบันไดผลลัพธ์ และการติดตามการทำงานของคณะกรรมการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิตคณะทำงานมีความเข้าใจ ได้รับความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการฯ บันไดผลลัพท์ และได้มีการติดตามกิจกรรมโครงการ ผลลัพท์ คณะทำงานได้เกิดความเข้าใจ และแรงกระตุ้นในการบริหารจัดการโครงการฯ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 700.00

กิจกรรมย่อยที่ 5 กิจกรรมร่วมใจพัฒนาถนนสองข้างทาง ครั้งที่4

10 พฤศจิกายน 2563
สุปราณีสุปราณี
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เก็บขยะสองข้างถนนสายบ่อล้อ-ลำทับ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต เก็บขยะสองข้างทางถนนสายบ่อล้อ-ลำทับ ผลลัพธ์  ถนนสองข้างทางสะอาด สวยงามมีทัศนียภาพที่ดีต่อการมองเห็นของผู้สัญจรไปมา

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,100.00 0.00 0.00 0.00 2,100.00

กิจกรรมย่อยที่ 1 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 4

26 ตุลาคม 2563
สุปราณีสุปราณี
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

หัวหน้าโครงการฯ นัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือและหาแนวทางแก้ไขปัญหาของโครงการฯ ที่เกิดการขัดข้องในการดำเนินการตามโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะทำงานได้ไปติดตามกิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการและโครงการที่กำลังจะดำเนินการ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 700.00

กิจกรรมย่อยที่ 5 กิจกรรมร่วมใจพัฒนาถนนสองข้างทาง ครั้งที่ 3

10 ตุลาคม 2563
สุปราณีสุปราณี
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เก็บขยะสองข้างถนนสายบ่อล้อ-ลำทับ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต เก็บขยะสองข้างทางถนนสายบ่อล้อ-ลำทับ ผลลัพธ์  ถนนสองข้างทางสะอาด สวยงามมีทัศนียภาพที่ดีต่อการมองเห็นของผู้สัญจรไปมา

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,100.00 0.00 0.00 0.00 2,100.00

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายงาน ส.1 ง.1 ผ่านระบบ www.happynetwork.org

9 ตุลาคม 2563
tarnikazztarnikazz
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

h

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

h

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายงาน ส.1 ง.1 ผ่านระบบ www.happynetwork.org

9 ตุลาคม 2563
tarnikazztarnikazz
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

h

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

h

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00

กิจกรรมย่อยที่ 1 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 3

30 กันยายน 2563
สุปราณีสุปราณี
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

หัวหน้าโครงการฯ นัดประชุมคณะทำงานเพื่อชี้แจงผลการดำเนินงาน ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการฯ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต คณะทำงานมาร่วมประชุม ผลลัพธ์มีผลสรุปทางชุมชนจะจัดหาต้นไม้มาปลูกสองข้างทางเพื่อให้ถนนสายบ่อล้อ-ลำทับเป็นถนนสายสีรุ้ง

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 700.00

ค่าจัดทำป้ายเขตปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และป้ายชื่อโครงการ สสส. สำหรับติดในสถานที่จัดกิจกรรม

26 กันยายน 2563
สุปราณีสุปราณี
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จัดทำป้ายไวนิล จำนวน 3 ป้าย และติดรณรงค์ประชาสัมพันธ์

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จัดทำป้ายไวนิลรณรงค์เขตปลอดบุหรี่และสุรา ป้ายไวนิลโครงการชุมชนร่วมใจจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ตำบลหนองบัว ป้ายไวนิลบันไดผลลัพธ์โครงการ  รวมจำนวน 3 ป้าย /ประชาชนได้มีความเข้าใจ ความรู้ เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย และการลด ละ เลิกบุหรี่และสุรา

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00

กิจกรรมที่ 2 จัดโครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน

13 กันยายน 2563
สุปราณีสุปราณี
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมปรึกษาหารือคณะทำงานเพื่อกำหนดการจัดโครงการฯ ทำหนังสือเชิญวิทยากร ทำหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการ  จัดหาอาหารว่าง อาหารกลางวัน วัสดุอุปกรณ์ ในการอบรม จัดเตรียมสถานที่

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชาชนได้มีการคัดแยกขยะ จำนวน 50 ครัวเรือน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,400.00 0.00 15,000.00 500.00 0.00 0.00 17,900.00

กิจกรรมย่อยที่ 5 กิจกรรมร่วมใจพัฒนาถนนสองข้างทาง ครั้งที่ 2

10 กันยายน 2563
สุปราณีสุปราณี
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เก็บขยะสองข้างถนนสายบ่อล้อ-ลำทับ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต เก็บขยะสองข้างทางถนนสายบ่อล้อ-ลำทับ ผลลัพธ์  ถนนสองข้างทางสะอาด สวยงาม

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,100.00 0.00 0.00 0.00 2,100.00

กิจกรรมย่อยที่ 1 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 2

23 สิงหาคม 2563
สุปราณีสุปราณี
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

หัวหน้าโครงการฯ นัดประชุมคณะทำงานเพื่อหาแนวทางในการดำเนินงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีข้อกำหนดการดำเนินงานของคณะทำงาน และได้ทราบถึงกิจกรรมที่ต้องทำในโครงการของแต่ละช่วงเวลา และได้มีการวางแผนในการจัดกิจกรรมต่างๆ
ผลลัพธ์ มีการแจ้งหน้าที่ความรับผิดชอบในโครงการฯ และมอบหมายงานของคณะทำงานแต่ละคน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 700.00

กิจกรรมย่อยที่ 4 จัดทำเวทีประชาคม เพื่อสร้างความรู้ ตระหนัก กำหนดทิศทางการจัดการขยะของชุมชน ครั้งที่ 1

13 สิงหาคม 2563
สุปราณีสุปราณี
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จัดเวทีประชาคมเพื่อหาข้อตกลงของชุมชนในการบริหารจัดการขยะชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้ข้อตกลงการคัดแยกขยะในครัวเรือน ไม่ทิ้งขยะสองข้างทาง ดูแลความเรียบร้อยของถนนหน้าบริเวณบ้านของตนเอง

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00

กิจกรรมย่อยที่ 5 กิจกรรมร่วมใจพัฒนาถนนสองข้างทาง ครั้งที่ 1

10 สิงหาคม 2563
สุปราณีสุปราณี
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมการเก็บขยะสองข้างทาง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต เก็บขยะสองข้างทางถนนสายบ่อล้อ-ลำทับ ผลลัพธ์  ถนนสองข้างทางสะอาด สวยงาม

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,100.00 0.00 0.00 0.00 2,100.00

ประชุมกลไกระดับจังหวัด การจัดการขยะอำเภอรัษฎา

5 สิงหาคม 2563
tarnikazztarnikazz
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

h

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

h

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00

กิจกรรมย่อยที่ 1 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่1

4 สิงหาคม 2563
สุปราณีสุปราณี
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

หัวหน้าโครงการฯ นัดคณะทำงานร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อปรึกษาหาแนวทางในการดำเนินการและได้พิจารณาในที่ประชุมเปลี่ยนคณะกรรมการฯ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต คณะทำงานได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
ผลลัพธ์ คณะทำงานฯได้เข้าร่วมประชุม

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 700.00

เวทีปฐมนิเทศคณะทำงานโครงการการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม ณ ภูผายอดรีสอร์ท

21 กรกฎาคม 2563
tarnikazztarnikazz
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

y

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

y

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 960.00 0.00 0.00 0.00 960.00