รวมพลังจัดการขยะโรงเรียนวัดชลวาปีวิหาร "ชลวาสวย ด้วยมือเรา"

ปฐมนิเทศนำเสนอโครงการรวมพลังจัดการขยะโรงเรียนวัดชลวาปีวิหาร "ชลวาสวย ด้วยมือเรา"

ปฐมนิเทศนำเสนอโครงการรวมพลังจัดการขยะโรงเรียนวัดชลวาปีวิหาร "ชลวาสวย ด้วยมือเรา"

16 ตุลาคม 2563
onumaonuma
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ผู้รับผิดชอบโครงการ เเละคณะจำนวน 2 ท่าน ร่วมปฐมนิเทศนำเสนอโครงการรวมพลังจัดการขยะโรงเรียนวัดชลวาปีวิหาร "ชลวาสวย ด้วยมือเรา" ณ ภูผายอดรีสอร์ท จังหวัดตรัง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบโครงการ เเละคณะมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการโดยภาพรวมของโครงการ
เข้าใจ เเละสามารถปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิก จ่ายเงิน ได้ถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,264.00 1,264.00