การจัดการขยะที่ต้นทางชุมชนป่าไม้ เทศบาลเมืองกันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง

กิจกรรมที่ 1 สรรหาและจัดตั้งคณะทำงาน

กิจกรรมที่ 1 สรรหาและจัดตั้งคณะทำงาน

9 กรกฎาคม 2563
เพ็ญนภาเพ็ญนภา
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  1. ประชุมคณะกรรมการชุมชนและจิตอาสาด้านการจัดการขยะในชุมชนเพื่อร่วมเป็นคณะทำงานของโครงการการจัดการขยะที่ต้นทางชุมชนป่าไม้     1.1 ชี้แจงที่มา/ความเป็นมาของโครงการให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ     1.2 ชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ     1.3 เสนอรายชื่อคณะทำงานของโครงการ
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะทำงานการจัดการขยะที่ต้นทางชุมชนป่าไม้ ประกอบด้วยที่ปรึกษาโครงการ จำนวน 8 ท่าน และ คณะทำงานโครงการ จำนวน 27 ท่าน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00