การจัดการขยะที่ต้นทางชุมชนป่าไม้ เทศบาลเมืองกันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง

ประชุมคณะทำงานการจัดการขยะชุมชนป่าไม้ครั้งที่ 1

ประชุมคณะทำงานการจัดการขยะชุมชนป่าไม้ครั้งที่ 1

1 ตุลาคม 2563
เพ็ญนภาเพ็ญนภา
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  • จัดทำหนังสือเชิญประชุม จัดเตรียมสถานที่ เอกสารประกอบการประชุม อาหารว่างและเครื่องดื่ม
  • ประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดแผนการปฏิบัติงาน แผนการติดตามงาน การรายงานผลการดำเนินงาน และกำหนดกลไกเเละเครื่องมือที่จะใช้ในการปฏิบัติงาน รูปแบบเอกสารการติดตาม รายงานผล
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

การแบ่งพื้นที่การจัดการขยะออกเป็น 5 พื้นที่
1) หมู่บ้านโกหลี่ พื้นที่คือ หมู่บ้านโกหลี่ทั้งหมด 2) ป่าไม้ 1 พื้นที่ตั้งแต่ ประปาส่วนภูมิภาคสาขากันตัง – โรงเรียนวิเศษกาญจน์ 3) ผาสุข 1 พื้นที่ตั้งแต่ ทางเข้าหมู่บ้าน – สามแยกบ้านพี่นาง 4) ผาสุก 2 พื้นที่ตั้งแต่ บ้านพี่นาง – หลังบ้านพี่นาง – บ้านทาวเฮ้าส์ทั้งหมด 5) ป่าไม้ 2 พื้นที่คือ บ้านเดี่ยวทั้งหมด คณะทำงานประจำพื้นที่แต่ละโซน ดังนี้ 1) หมู่บ้านโกหลี่     - นางมิ่งขวัญ เท่งฮะ - นางอัญอร กันตังกุล
2) ป่าไม้ 1     - นางทัศนีย์ ไตรบุญ - นางนิตยา ชูมาก     - นางอารมณ์ รักษา - นายทวีศักดิ์ ภาระตะ
    - นางกัลยา เทพสิงห์ - นางเสาวนีย์ กิติพฤติพันธ์ 3) ผาสุข 1
    - นางฉวีวรรณ นาคศิริ - นายสันต์ ซี่โฮ่
4) ผาสุก 2     - นางอมรรัตน์ จันทร์แดง - นางวรรณี เจ้าสาย     - นายทวี จันทร์แดง - นางกุลนารี นิลพฤกษ์
    - นางสาวเดือนเพ็ญ ริมไธสง 5) ป่าไม้ 2     - นางทัศนีย์ พลหลา - นางอุ่นใจ ชูเกษ     - นางสุนันทา แผ้วชนะ - นางกรรณิการ์ นาคเพชร     - นางแพรพิไล แก้วนอก - นางนิตย์มณี อินทธิแสง     - นางจรินทร์ ไชยทอง - นายเจือ สุวรรณสะอาด     - นางสมจิตร ดาศรี กติกาชุมชนได้ดังนี้ 1) ร่วมมือ ร่วมใจคัดแยกขยะตั้งแต่ครัวเรือน 2) ครัวเรือนงดใช้โฟม ลดใช้ถุงพลาสติก นำกระเป๋าผ้ามาใช้ 3) ครัวเรือน ร้านอาหาร โรงเรียน ร่วมใจปฏิเสธโฟม ส่งเสริมการใช้กล่องกระดาษ 4) คณะทำงานร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 777.00 0.00 0.00 0.00 0.00 777.00