การจัดการขยะที่ต้นทางชุมชนป่าไม้ เทศบาลเมืองกันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง

กิจกรรมที่ 3 สำรวจและรวบรวมข้อมูลการจัดการขยะรายครัวเรือน

กิจกรรมที่ 3 สำรวจและรวบรวมข้อมูลการจัดการขยะรายครัวเรือน

16 ตุลาคม 2563
เพ็ญนภาเพ็ญนภา
รายงานจากพื้นที่
Project owner

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  • ออกแบบและสร้างแบบสำรวจข้อมูลการจัดการขยะรายครัวเรือน
  • กำหนดแผนการสำรวจและทีมสำรวจ
  • ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแบบสำรวจ วิธีการสำรวจ กับทีมสำรวจ
  • สำรวจข้อมูล รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการสำรวจ
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

แบบสอบถามการจัดการขยะครัวเรือนชุมชนป่าไม้แบ่งออกเป็น 3 ตอน 1. ข้อมูลทั่วไป 2. การจัดการขยะครัวเรือน 3. แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240.00