คนสร้างสุข

directions_run

การจัดการขยะที่ต้นทางชุมชนป่าไม้ เทศบาลเมืองกันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง

การประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดตรัง (30มิ.ย.64-1ก.ค.64)

การประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดตรัง (30มิ.ย.64-1ก.ค.64)

30 มิถุนายน 2564
เพ็ญนภาเพ็ญนภา
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

การเข้าร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2564 - 1 กรกฎาคม 2564 มี 5 ประเด็น 1. ประเด็นการท่องเที่ยวโดยชุมชนตรัง 2. ประเด็นการจัดการขยะทะเลและชายฝั่งโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 3. ประเด็นวัดเตรียมรองรับสังคมสูงวัย 4. ประเด็นความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤตข้าว 5. ประเด็นการบริหารจัดการแก้ปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระดับพื้นที่

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ประเด็นความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤต:ข้าว  ทำให้ทราบถึงสถานการณ์ ปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหาร และในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019มีผลกับความมั่นคงของอาหาร แนวทางการสร้างสุขภาวะของคนตรังให้ยั่งยืนด้วยการดูแลนาข้าว การพัฒนาคุณภาพของข้าวตรัง 2. ประเด็นการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดตรัง การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อให้การท่องเที่ยวโดยชุมชนสามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้ สามารถนำทรัพยากรธรรมชาติที่มีมาบริหารให้เกิดประโยชน์สูงสุดควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
3. การจัดการขยะทะเลและชายฝั่งแบบมีส่วนร่วม สถานการณ์และปัญหาขยะทะเลที่เกิดขึ้น การเพิ่มคณะกรรมการร่วมเพื่อบริหารจัดการขยะทะเลและชายฝั่ง พื้นที่ที่ติดกับชายฝั่งทะเลให้บริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง และการหาแนวทางป้องกันขยะบกลงสู่ทะเล 4. ประเด็นความมั่นคงทางมนุษย์:วัดเตรียมรองรับสังคมสูงวัย ทำให้ทราบถึงจังหวัดตรังเข้าสู่สังคมสูงวัย การสร้างระบบสุขภาพให้พระสงฆ์มีสุขภาพดี 5. ประเด็นการบริหารจัดการแก้ปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในระดับพื้นที่่ ให้มีคณะทำงานควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในทุกระดับ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 lock_open