เครือข่ายคนสร้างสุข / คนใต้สร้างสุข

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลลัพธ์และบทเรียนการดำเนินงานครั้งที่ 2 หน่วยจัดการจังหวัดระดับที่่มีจุดเน้นสำคัญ (Node Flagship) ประเด็นการจัดการขยะ

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลลัพธ์และบทเรียนการดำเนินงานครั้งที่ 2 หน่วยจัดการจังหวัดระดับที่่มีจุดเน้นสำคัญ (Node Flagship) ประเด็นการจัดการขยะ

10 ตุลาคม 2564
เพ็ญนภาเพ็ญนภา
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะทำงานร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อผลลัพธ์และตัวชี้วัดสำคัญกับโครงการอื่นๆ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

รูปธรรมความสำเร็จหรือพื้นที่ต้นแบบในการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเป็นโมเดลนำเสนอให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้นำไปประยุกต์ใช้หรือขยายผลต่อไป

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 440.00 0.00 440.00