เครือข่ายคนสร้างสุข / คนใต้สร้างสุข

กิจกรรมถอดบทเรียนการจัดการขยะครั้งที่2

กิจกรรมถอดบทเรียนการจัดการขยะครั้งที่2

1 สิงหาคม 2564
เพ็ญนภาเพ็ญนภา
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมถอดบทเรียนเรื่องการจัดการขยะวันที่ 1และวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ทำให้ทราบวิธีการถอดบทเรียนเพื่อให้ได้มาซึ่งกระบวนการทำงาน ปัญหาและอุปสรรค และผลที่ได้จากการดำเนินงาน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00