เครือข่ายคนสร้างสุข / คนใต้สร้างสุข

กิจกรรมที่ 9 คัดเลือกครัวเรือนต้นแบบ

กิจกรรมที่ 9 คัดเลือกครัวเรือนต้นแบบ

26 กรกฎาคม 2564
เพ็ญนภาเพ็ญนภา
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

การติดป้ายให้กับครัวเรือนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นบ้านตัวอย่างด้านการคัดแยกขยะ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีครัวเรือนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นบ้านตัวอย่างด้านการคัดแยกขยะจำนวน 12 ครัวเรือน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00 4,500.00