เครือข่ายคนสร้างสุข / คนใต้สร้างสุข

กิจกรรมที่ 11 จัดเวทีสรุปบทเรียนแก่ชุมชน สร้างความร่วมมือและขับเคลื่อน พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมที่ 11 จัดเวทีสรุปบทเรียนแก่ชุมชน สร้างความร่วมมือและขับเคลื่อน พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

28 กันยายน 2564
เพ็ญนภาเพ็ญนภา
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ถอดบทเรียนกระบวนการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางถึงกระบวนการทำงาน ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ผลดีที่เกิดจากการดำเนินงาน ข้อบกพร่องจากการดำเนินงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

กระบวนการดำเนินกิจกรรม 1.การสรรหาและแต่งตั้งคณะทำงาน ต้องมีความหลากหลาย มีตัวแทนจากแต่ละบริเวณของชุมชน 2.การแบ่งพื้นที่รับผิดชอบเพื่อให้เข้าถึงครัวเรือน 3.การส่งเสริมการคัดแยกขยะการสาธิตให้ครัวเรือนได้ฝึกปฏิบัติจริงๆ 4.การติดตามการคัดแยกขยะในครัวเรือนอย่างต่อเนื่องเพื่อรับฟังปัญหาในการดำเนินการของครัวเรือนและแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อความยั่งยืนของการคัดแยกขยะ
5.เทศบาลอำนวยความสะดวกให้แก่ชุมชนโดยการไปจัดเก็บขยะที่ครรัวเรือนคัดแยกและนำมารวบรวมไว้ณจุดคัดแยกขยะรวมของชุมชนเป็นประจำ 6.การประเมินครัวเรือนการคัดแยกขยะเพื่อส่งเสริมให้เป็นครัวเรือนตัวอย่างด้านการจัดการขยะ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
5,000.00 5,000.00 398.00 0.00 0.00 0.00 10,398.00