เครือข่ายคนสร้างสุข / คนใต้สร้างสุข

ประชุมคณะทำงานการจัดการขยะชุมชนป่าไม้ครั้งที่ 3

ประชุมคณะทำงานการจัดการขยะชุมชนป่าไม้ครั้งที่ 3

2 มิถุนายน 2564
เพ็ญนภาเพ็ญนภา
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมคณะทำงานโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

นัดหมายการลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 485.00 0.00 0.00 0.00 485.00