เครือข่ายคนสร้างสุข / คนใต้สร้างสุข

ค่าอินเตอร์เน็ตเพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้าผ่านระบบออนไลน์ งวด 1 (เดือนสิงหาคม กันยายน ตุลาคม)

ค่าอินเตอร์เน็ตเพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้าผ่านระบบออนไลน์ งวด 1 (เดือนสิงหาคม กันยายน ตุลาคม)

29 พฤศจิกายน 2563
suthapsuthap
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

รายงานความก้าวหน้าโครงการรองรับสังคมสูงวัยตำบลนาข้าวเสียผ่านทางระบบออนไลน์ เดือนสิงหาคม -ตุลาคม 2563

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะทำงานโครงการรองรับสังคมสูงวัยตำบลนาข้าวเสีย ได้รายงานการเงิน และผลการดำเนินงาน ของโครงการประจำงวดที่ 1 เพื่อจะได้รับการการโอนเงินในงวดที่ 2 ต่อไป

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 600.00