เครือข่ายคนสร้างสุข / คนใต้สร้างสุข

ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่่อาศัยผู้สูงอายุและห้องน้ำภายในวัด

ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่่อาศัยผู้สูงอายุและห้องน้ำภายในวัด

25 กันยายน 2564
suthapsuthap
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ปรับปรุงสสภาาพแวดดล้อมโดยการติดตั้งอุปกรณ์เสริมในห้องน้ำ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ติดตั้งอุปกรณ์เสริมในห้องน้ำในวัด จำนวน  6  ห้อง  บ้านผู้สูงอายุจำนวน 2 ห้อง

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,600.00 0.00 3,570.00 19,700.00 0.00 0.00 26,870.00