เครือข่ายคนสร้างสุข / คนใต้สร้างสุข

ค่าจัดทำป้ายเขตปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และป้ายชื่อโครงการ สสส. สำหรับติดในสถานที่จัดกิจกรรม

ค่าจัดทำป้ายเขตปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และป้ายชื่อโครงการ สสส. สำหรับติดในสถานที่จัดกิจกรรม

15 ตุลาคม 2563
sukunyasukunya
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ทำป้ายสติีกเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด เขตปลอดบุหรี่และเครี่องดื่มแอลกอฮออล์ ขนาด40 x 80 ซม. จำนวน1 ป้าย

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เป็นป้ายที่จัดแสดงถึงพื้นที่ให้ปลอดการสูบบุหรี่หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล โโดยติดตั้งทุกครั้งที่มีการประชุมของโครงการ สสส.

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00