เครือข่ายคนสร้างสุข / คนใต้สร้างสุข

ค่าอินเตอร์เน็ตเพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้าผ่านระบบออนไลน์ งวด 1 (เดือนสิงหาคม กันยายน ตุลาคม)

ค่าอินเตอร์เน็ตเพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้าผ่านระบบออนไลน์ งวด 1 (เดือนสิงหาคม กันยายน ตุลาคม)

29 พฤศจิกายน 2563
sukunyasukunya
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

หลักฐานการจ่ายเงินค่าอินเตอร์เน็ตประจำเดือน จำนวน 3 เดือน ตั้งแต่เดือน สิงหาคมถึงเดือนตุลาคม 2563

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะทำงานได้รับประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยี่ในการสื่อสาร  รับข้อมูล  ส่งข้อมูล  รับข่าวสารต่างๆได้อย่างรวดเร็วรวมถึงการทำเอกสารต่างๆที่เกิดขึ้นในโครงการอีกด้วย

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 600.00