เครือข่ายคนสร้างสุข / คนใต้สร้างสุข

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายงาน ส.1 ง.1 ผ่านระบบ www.happynetwork.org

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายงาน ส.1 ง.1 ผ่านระบบ www.happynetwork.org

21 พฤศจิกายน 2563
sukunyasukunya
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เป็นการประชุมร่วมของคณะทำงานที่มีส่วนของการรับผิดชอบโดยตรง จำนวน 3 คน คือ ประธานโครงการ  เหรัญญิก และเลขานุการ ในทุกพื้นที่ที่ได้รับเงินสนับสนุนโครงการฯ เพื่อแลเปลียนเรียนรู้การทำรายงานส1. ง1. ผ่านระบบ www.happynetwork.org

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะทำงานรู้จักระบบ วิธีการของการรายงานทางด้านการเงินของโครงการในระดับหนึ่ง เช่น เข้าระบบอย่างไร รายงานส่วนใดบ้าง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในละอย่างแยก จำแนกเป็นค่าใช้จ่ายประเภทใด

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 600.00