เครือข่ายคนสร้างสุข / คนใต้สร้างสุข

เวทีปฐมนิเทศคณะทำงานโครงการการเตรียมรองรับสังคมสูงวัย ณ ภูผายอดรีสอร์ท อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

เวทีปฐมนิเทศคณะทำงานโครงการการเตรียมรองรับสังคมสูงวัย ณ ภูผายอดรีสอร์ท อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

30 กรกฎาคม 2563
sukunyasukunya
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ปฐมนิเทศคณะทำงานโครงการเตรียมตัวรองรับสังคมสูงวัย จำนวน 3 คน ประกอบไปด้วย ประธานโครงการฯ  เลขานุการและเหรัญิก

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะทำงานในแต่ละพื้นที่ได้แลกเปลี่ยน  เรียนรู้ของแต่ละโครงการว่าจะมีทิศทางการดำเนินงานอย่างไรและทำความเข้าใจถึงจุดประสงค์ของโครงการที่มีความเน้นยำ้ถึงกิจกรรมและกลุ่มเป้าหมายให้เกิดความถูกต้อง ชัดเจนว่าเป็นการเตรียมเข้าสู่การสูงวัย

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 600.00